ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.บต. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 รองเลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกคนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1201 คน

เยาวชนภายใต้โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” 320 คน พร้อมแล้วในการร่วมใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงในวันที่ 29 กันยายน

วันนี้ (20 กันยายน 2561) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ดร.สามารถ วราดิศัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงและเตรียมความพร้อมเยาวชนภายใต้โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 โดยมีเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การใช้นามสกุลเดียวกันคือ “เยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้” ประจำปี 2561 จำนวน 320 คน เข้าร่วม เพื่อเตรียมพร้อม และทำความเข้าใจแก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชน ก่อนที่จะเดินทางไปพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงในวันที่ 29 กันยายน 2561 นี้

ศอ.บต. จับมือนักวิชาการ ศึกษาประวัติศาสตร์ในพื้นที่ปัตตานี เผยพบร่องรอยพื้นที่สร้างวังเก่าหลายแห่งใน ต. ตันหยงลุโล๊ะ เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวฮาลาล

วันนี้ (20 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมขวัญจุฑา 2 โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี สำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมนำเสนอและแสดงผลการวิจัยกิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ประธานโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้นำเสนองานวิจัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาสังคม และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมรับฟัง เพื่อนำข้อมูลงานวิจัยไปพัฒนา ต่อยอด และเปิดเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้